Uchwała Nr XXII/124/16
Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Kalisz Pomorski z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Podstrefie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1045, poz.1890) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 849; z 2015 r., poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777, poz. 1890), Rada Miejska w Kaliszu Pomorskim uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części znajdujące się na terenie gminy Kalisz Pomorski w obszarze Podstrefy Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

2.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje do dnia 31.12.2020 r.

3.  W skład Podstrefy Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o której mowa w ust. 1 wchodzi działka gruntu nr 21/1 i działka  nr 21/2, położone w obrębie ewidencyjnym nr 11 w Kaliszu Pomorskim.

§ 2. 1. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis, a jej udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.).

2.  Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

§ 3. 1. Pomoc de minimis może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcom, dla których wartość planowanej pomocy de minimis udzielonej na podstawie niniejszej uchwały łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskaną przez danego przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych latach kalendarzowych tj. w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzednich latach kalendarzowych - poprzedzających dzień jej udzielenia nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro brutto. Całkowita wartość pomocy przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze drogowego transportu pasażerskiego nie może przekroczyć 200.000 euro brutto a w sektorze drogowego transportu towarowego nie może przekroczyć 100.000 euro brutto.

2.  Przedsiębiorcy nie przysługuje pomoc, o której mowa w § 2, jeżeli otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych co planowana pomoc de minimis lub tego samego środka finansowania ryzyka, w przypadku, gdy łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy lub kwotę pomocy dla konkretnego przeznaczenia ustaloną w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych lub w decyzji Komisji.

§ 4. 1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terenie określonym w § 1, który chce skorzystać ze zwolnienia, zobowiązany jest do przedłożenia:

1)  zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Podstrefa Kalisz Pomorski";

2)  deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji w sprawie podatku od nieruchomości w zakresie przedmiotów opodatkowania podlegających zwolnieniu;

3)  wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, również zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołóstwie , w wyżej wymienionym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

4)  informacji, o której mowa w art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) zawartej w formularzu przedstawianym przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311; z 2013 r., poz. 276; z 2014 r., poz. 1543);

2.  Zwolnienia nie stosuje się wobec podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które zalegają z zapłatą zobowiązań podatkowych oraz innych zobowiązań wobec budżetu gminy Kalisz Pomorski.

3.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1 przedsiębiorca przedkłada w terminie:

1)  14 dni od dnia nabycia prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości

2)  do dnia 15 stycznia każdego roku kalendarzowego.

4.  Przedsiębiorca obowiązany jest do przedłożenia w żądanym terminie - na wniosek Burmistrza Kalisza Pomorskiego - dodatkowych informacji niezbędnych do prawidłowego nadzorowania i monitorowania pomocy publicznej.

§ 5.   Kwota zwolnienia nie może przewyższać kwoty należnego podatku od nieruchomości. W przypadku nabycia prawa do zwolnienia w trakcie roku podatkowego, zwolnienie przysługuje do wysokości należnej kwoty podatku, przypadającej proporcjonalnie do ilości miesięcy z danego roku podatkowego, odpowiadających okresowi zwolnienia.

§ 6.    Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku:

1)  niedopełnienia obowiązków wynikających z § 4;

2)  przekroczenia wysokości dopuszczalnej pomocy de minimis od początku roku w którym nastąpiło przekroczenie tej pomocy;

3)  cofnięcia zezwolenia o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 przez właściwy organ;

4)  zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Podstrefa Kalisz Pomorski";

5)  powstania zaległości w stosunku do Gminy Kalisz Pomorski z tytułu podatków lub innych niepodatkowych należności pieniężnych, w tym także tych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

6)  złożenia nieprawdziwych oświadczeń lub informacji co do spełnienia warunków do uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości na mocy niniejszej uchwały

§ 7. 1. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia z podatku od nieruchomości, określonych w § 6 ust.1 pkt. 1-5, przedsiębiorca zobowiązany jest powiadomić pisemnie tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia.

2.  Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego zwolnienia.

3.  Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1, traci prawo do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego zwolnienia.

4.  Podatnik, który wprowadził w błąd organ podatkowy co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia.

5.  Podatnicy, o których mowa w ust. 4, są zobowiązani do zapłaty należnego podatku wraz z odsetkami za zwłokę.

6.  Organ podatkowy może kontrolować spełnianie okoliczności warunkujących zwolnienie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

§ 8.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego.

§ 9.   Traci moc uchwała Nr LXVI/456/14 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Kalisz Pomorski z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Podstrefie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014r., poz.4490).

§ 10.   Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i będzie obowiązywała do dnia 30 czerwca 2021 r.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Chołuj


Uzasadnienie

 do uchwały Nr  XXII/124/16

 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorski

 z dnia  30 marca 2016 r,

 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Kalisz Pomorski z tytułu prowadzenie działalności gospodarczej w Podstrefie Słupskiej Strefy Ekonomicznej

 Bardzo ważnym elementem polityki rozwoju Gminy Kalisz Pomorski jest przyciąganie inwestorów i pobudzanie przedsiębiorczości. Przejawem tego jest przygotowany projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Kalisz Pomorski z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Podstrefie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 Uchwałą niniejszą zaktualizowano Uchwałę nr LXVI/456/14 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 29 października 2014 r. z uwagi na podział działki gruntu numer 21 w obrębie ewidencyjnym  nr 11 w Kaliszu Pomorskim na działki gruntu numer 21/1 i 21/2, jednocześnie dostosowano zapisy uchwały do obecnie obowiązujących przepisów prawa  w sprawach dotyczących pomocy publicznej.